شرکت پالایش نفت جی
کد کاربر
رمز
 

 

مأموريت پالايش نفت جي :
 ما به عنوان يك  بنگاه اقتصادی در زمينه توليد و تجارت انواع قير و ساير
فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های معتبر جهانی فعاليت مي نماييم.
دانش تخصصی،كاركنان كارآمد، مشتري مداري و رعايت الزامات زيست 
محيطی مبنای فعاليت شرکت مي باشد.

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>